Svátosti

Svátosti

 •  
  Křest

  krest

  Svátostí křtu se člověk stává podobným Ježíši Kristu a vstupuje do společenství církve.
  Malé děti je možné křtít, jen když se za jejich víru zaručí rodiče. Křest probíhá zpravidla v průběhu nedělní bohoslužby. Termín křtu je třeba domluvit se správcem farnosti minimálně měsíc předem. Před křtem proběhne jedno nebo více informačních setkání s jedním z duchovních z farnosti.
  Křtu dospělých předchází období katechumenátu, tj. přípravy, která trvá přibližně jeden až dva roky. Křest dospělých probíhá zpravidla o Velikonocích – při slavnostní bohoslužbě v noci z Bílé soboty na Hod Boží velikonoční. Příprava, resp. katechumenát probíhá ve spolupráci s Pastoračním střediskem Českobudějovického biskupství, lze se ale domluvit i na individuální formě. Zájemci o křest z řad dospělých a dospívajících se mohou pro bližší informace obrátit na duchovní z farnosti.

 •  
  Svátost smíření

  chvaly

  Při svátosti smíření a pokání obnovuje křesťan svůj vztah k Bohu, druhým lidem, sobě samému i celému stvoření.
  Svátost smíření se v naší farnosti slaví zpravidla ve středu po mši, po mši o prvním pátku v měsíci a po první nedělení mši v měsíci. V neděli přede mší jsou jen omezené časové možnosti pro slavení svátosti smíření.

 •  
  Biřmování

  20231112-birmovanijist-img9443

  Svátost biřmování je svátostí křesťanské dospělosti, při které biřmovanci přijímají dary Ducha svatého, aby převzali odpovědnost za svůj vztah k Bohu, bližnímu, k sobě samému i celému stvoření (příroda a svět).
  Příprava pro dospívající probíhá v rámci tzv. Studentských střed v Českých Budějovicích a je vedena českobudějovickým kaplanem pro mládež.
  Zájemci z řad dospělých se mohou obrátit na duchovní z farnosti. Ti, kdo se připravují na přijetí křtu, připravují se v období katechumenátu i na přijetí svátosti biřmování.

 •  
  Svátost manželství

  svatba

  Katoličtí křesťané chápou manželství jako životní povolání a poslání, kdy se manželé sobě navzájem stávají cestou k Bohu. Svátost manželství spolu slaví snoubenci, kteří se vzájemně přijímají a slibují si doživotní lásku, úctu a věrnost a zavazují se k přijetí dětí. Církevní sňatek uzavírají páry, ve kterých byla aspoň jedna strana pokřtěna v katolické církvi.
  Uzavření církevního sňatku předpokládá období přípravy. Příprava na slavení svátosti manželství probíhá formou osmi setkání v Centru pro rodinu Českobudějovického biskupství. Přípravy se účastní více párů. Lze se také domluvit na individuální formě přípravy v rámci farnosti. Termín uzavření sňatku je třeba domlouvat s předstihem více jak tří měsíců. Pro bližší informace s prosím obraťte na duchovní z farnosti.